Loading...

1992


gesjiedenis 1992agesjiedenis 1992gesjiedenis 1992c

Ein bewaoge jaor mit ein zjwart blaad.
De wei besjloetj om auch biej de boer en boerin toes te gaon versiere.
Eindelik ein eige out-fit. Gekledj in dees hesjes waere in de toekoms auch de prinse van de anger kèrkdörpe binne de gemeindje bezog.
't Baesemsjtaeke begintj zo’n vorme aan te numme det wae veer zaoterdige op riej mit geluidswaage door ut dörp motte trèkke om aan de vraog te voldoon.
Ton Vermeulen ligtj de vaörzittershamer neer. No Hoogmans treudj in zien vootsjpaor.
Jaak Wijnands es reusechtige lange jan waaktj in de optocht äöver Häör. Good om väör de derde kieër de ieërste pries te haole.
Om get ekstra’s vaör de jeugd te doon laote wae mit de kermis ein kinjerakt de kiosk bezeuke.
Omdet wae van ein “zoepklubke” oetgegreutj zeen toet ein serieus en gewaardeerdje klub binne de Häörder vastelaovendj waertj ut tied det wae echt offiesjeel waere. Op 10 september 1992 is 't zoeawiet; de stichting Sjaopwei is ein feit.
Om 't äöpene vanne vastelaovendj get mieër cachet te gaeve waerdj d’r ein kenönke gebouwtj. Hiejmit waere tiedens de äöpening 11 sjäöt gelosjt.
En noew 't zjwarte blaad inne wei-gesjiedenis: ut graas oppe wei verdwientj. 't Plein ongergeitj ein metamorfose en de wei zitj mit pien in ut hert de ieërste sjöppesjteek. De wei haet oetbreijing nuedig: Manfred Nagtzaam en Marc Schoone komme de verse stichting versjterke. 


 
gesjiedenis puntj
van oprichting toet 1x11
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997